Đặc sủng / Ngũ tuần

Nguồn gốc của chủ nghĩa Ngũ tuần hiện đại… Một ngày mới của lễ Ngũ tuần, hay một động thái lừa dối mới?

Nguồn gốc của chủ nghĩa Ngũ tuần hiện đại… Một ngày mới của lễ Ngũ tuần, hay một động thái lừa dối mới? Chúa Giê-su tiếp tục đưa ra những lời chỉ dạy và an ủi cho các môn đồ của Ngài - “'Tôi còn nhiều điều muốn nói [...]

Phúc âm thịnh vượng

Phúc âm thịnh vượng / Lời của niềm tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào

Phúc Âm Thịnh Vượng / Lời Đức Tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào Chúa Giê-su tiếp tục chia sẻ những lời an ủi với các môn đồ của Ngài ngay trước khi Ngài qua đời - “Nhưng những điều này tôi [...]

Học thuyết Kinh Thánh

Chúa có ở nhà trong bạn không?

Chúa có ở nhà trong bạn không? Judas (không phải Judas Iscariot) mà là một môn đồ khác của Chúa Giê-su, đã hỏi Ngài - “'Lạy Chúa, làm thế nào mà Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng tôi, chứ không phải cho thế gian?' [...]