Học thuyết Kinh Thánh

Bạn có phải là nhà của Chúa không?

Bạn có phải là nhà của Chúa không? Người viết sách Hê-bơ-rơ tiếp tục “Vì vậy, hỡi anh em thánh thiện, những người dự phần vào sự kêu gọi trên trời, hãy coi Sứ đồ và Thầy tế lễ thượng phẩm trong lời xưng tội của chúng ta, là Chúa Giê-su, Đấng đã trung thành với Đấng đã chỉ định. [...]