Học thuyết Kinh Thánh

Chúa Giê-su là thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu và là người bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn!

Chúa Giê-su là thầy tế lễ thượng phẩm vĩnh cửu và là người bảo đảm cho một giao ước tốt đẹp hơn! Người viết tiếng Hê-bơ-rơ tiếp tục bày tỏ chức vụ tư tế mà Chúa Giê-su có tốt hơn thế nào - “Và bất chấp như Ngài đã từng là [...]