Học thuyết Kinh Thánh

Bạn đang tin cậy sự công bình của chính mình hay sự công bình của Đức Chúa Trời?

Bạn đang tin cậy sự công bình của chính mình hay sự công bình của Đức Chúa Trời? Người viết Hê-bơ-rơ tiếp tục khuyến khích các tín đồ Hê-bơ-rơ hướng về sự 'yên nghỉ' thuộc linh của họ - "Vì ai đã vào sự yên nghỉ của Ngài, thì chính mình cũng không còn nữa [...]