New Age
Giáo hội mới nổi

Bạn đã từng cố gắng thu thập nho từ những bụi gai của Phong trào mới nổi, có mục đích, hậu hiện đại, thân thiện với người tìm kiếm chưa?

Bạn đã cố hái nho từ những bụi gai của Phong trào Thân thiện với Người nổi lên, Có mục đích, Hậu hiện đại, Thân thiện với người tìm kiếm chưa? Chúa Giê-su nói với các môn đồ về Thánh Linh của Ngài - “'Nhưng khi Đấng Giúp đỡ đến, thì ta sẽ sai đến [...]