Học thuyết Kinh Thánh

Một sự cứu rỗi tuyệt vời làm sao!

Một sự cứu rỗi tuyệt vời làm sao! Người viết Hê-bơ-rơ đã xác định rõ ràng Chúa Giê-su khác với các thiên sứ như thế nào. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời được thể hiện bằng xác thịt, là Đấng nhờ chính Ngài qua sự chết của Ngài đã thanh tẩy tội lỗi của chúng ta, và ngày nay đang ngồi [...]