Phúc âm thịnh vượng

Phúc âm thịnh vượng / Lời của niềm tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào

Phúc Âm Thịnh Vượng / Lời Đức Tin - Những cái bẫy lừa dối và tốn kém mà hàng triệu người đang rơi vào Chúa Giê-su tiếp tục chia sẻ những lời an ủi với các môn đồ của Ngài ngay trước khi Ngài qua đời - “Nhưng những điều này tôi [...]