New Age
Học thuyết Kinh Thánh

Tinh thần nào đang ảnh hưởng đến bạn?

Tinh thần nào đang ảnh hưởng đến bạn? Chúa Giê-su tiếp tục ban cho các môn đồ của Ngài những lời khích lệ - “'Nếu các ngươi yêu mến Ta, hãy tuân giữ các điều răn của Ta. Và tôi sẽ cầu nguyện Cha, và Ngài sẽ ban cho bạn một Đấng Giúp đỡ khác, [...]