Thuyết vô thần

Chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa thế tục - những con đường rộng lớn để tự tôn thờ

Chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa thế tục - những con đường rộng lớn để tự tôn thờ Chúa Giê-su nói với môn đồ của Ngài - “'Ta là đường đi, sự thật và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến cùng Cha. '”(Giăng 14: 6) [...]