Học thuyết Kinh Thánh

Chúa có ở nhà trong bạn không?

Chúa có ở nhà trong bạn không? Judas (không phải Judas Iscariot) mà là một môn đồ khác của Chúa Giê-su, đã hỏi Ngài - “'Lạy Chúa, làm thế nào mà Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho chúng tôi, chứ không phải cho thế gian?' [...]