Đặc sủng / Ngũ tuần

Nguồn gốc của chủ nghĩa Ngũ tuần hiện đại… Một ngày mới của lễ Ngũ tuần, hay một động thái lừa dối mới?

Nguồn gốc của chủ nghĩa Ngũ tuần hiện đại… Một ngày mới của lễ Ngũ tuần, hay một động thái lừa dối mới? Chúa Giê-su tiếp tục đưa ra những lời chỉ dạy và an ủi cho các môn đồ của Ngài - “'Tôi còn nhiều điều muốn nói [...]