គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរ

តើអ្នកបានចូលក្នុងការសម្រាករបស់ព្រះហើយឬនៅ?

តើអ្នកបានចូលក្នុងការសម្រាករបស់ព្រះហើយឬនៅ? អ្នកនិពន្ធហេព្រើរនៅតែបន្ដពន្យល់អំពី“ ការសម្រាក” របស់ព្រះ -“ ដូច្នេះដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមានបន្ទូលថា៖ Today ថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នក voice សំឡេងរបស់ទ្រង់សូមកុំធ្វើចិត្តអ្នករឹងឡើយ។ [... ]

គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរ

តើអ្នកជាផ្ទះរបស់ព្រះឬ?

តើអ្នកជាផ្ទះរបស់ព្រះឬ? អ្នកនិពន្ធហេព្រើរបន្តទៀតថា«ដូច្នេះបងប្អូនដ៏វិសុទ្ធជាអ្នកចូលរួមក្នុងការត្រាស់ហៅនៅស្ថានសួគ៌សូមពិចារណាពីសាវកនិងសម្ដេចសង្ឃនៃការសារភាពរបស់យើងគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលស្មោះត្រង់នឹងទ្រង់ដែលបានតែងតាំង [... ]

គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរ

ការរួចខ្លួនដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់ពិភពលោក…

ការរំដោះខ្លួនចេញពីពិភពលោកដ៏អស្ចារ្យបំផុត ... ពិពណ៌នាអំពីព្រះយេស៊ូវអ្នកនិពន្ធហេព្រើរបានបន្ដថា៖ «នៅពេលដែលកូនចៅបានបរិភោគសាច់និងឈាមនោះទ្រង់ក៏មានចំណែកដូចគ្នាដែរគឺតាមរយៈសេចក្តីស្លាប់ [... ]

គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរ

បានរក្សាទុកបានរាប់ជាបរិសុទ្ធនិងមានសុវត្ថិភាព ... ក្នុងព្រះគ្រីស្ទតែមួយ

នៅក្នុងការពន្យល់របស់គាត់អំពីព្រះយេស៊ូវជានរណាអ្នកនិពន្ធហេព្រើរបន្តថា“ សំរាប់អ្នកណាដែលញែកចេញជាបរិសុទ្ធនិងអ្នកដែលត្រូវបានរាប់ជាបរិសុទ្ធគឺទាំងអស់តែមួយដែលសម្រាប់អ្នកណា [... ]

គោលលទ្ធិព្រះគម្ពីរ

ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់បានទិញហើយនាំមកនូវជីវិតអស់កល្បជានិច្ច

ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈការសុគតរបស់ទ្រង់បានទិញនិងនាំមកនូវជីវិតអស់កល្បអ្នកនិពន្ធហេព្រើរបន្តពន្យល់ថា“ ដ្បិតព្រះអង្គមិនបានទុកឱ្យពិភពលោកនេះដែលយើងនិយាយត្រូវចុះចូលនឹងពួកទេវតាទេ។ ប៉ុន្តែ [... ]