Koyarwar Littafi Mai-Tsarki

Yesu: ikirari na begenmu…

Marubucin Ibraniyawa ya ci gaba da waɗannan kalmomi masu ban ƙarfafa – “Bari mu riƙe shaidar begenmu ba tare da gajiyawa ba: gama shi wanda ya yi alkawari mai-aminci ne. Kuma bari mu yi la'akari da juna domin [...]

Koyarwar Littafi Mai-Tsarki

Amma wannan mutumin...

Amma wannan Mutumin… Marubucin Ibraniyawa ya ci gaba da bambanta tsohon alkawari da sabon alkawari – “A dā yana cewa, Hadaya, da hadaya, da hadayun ƙonawa, da hadayu domin zunubi ba ka yi marmarinsa ba, ba ka kuwa so ba. [...]