Koyarwar Littafi Mai-Tsarki

Amma wannan mutumin...

Amma wannan Mutumin… Marubucin Ibraniyawa ya ci gaba da bambanta tsohon alkawari da sabon alkawari – “A dā yana cewa, Hadaya, da hadaya, da hadayun ƙonawa, da hadayu domin zunubi ba ka yi marmarinsa ba, ba ka kuwa so ba. [...]

Koyarwar Littafi Mai-Tsarki

Sabon Alkawari mai albarka

Sabon Alkawari Mai Albarka Marubucin Ibraniyawa ya bayyana a baya yadda Yesu shine Matsakanci na sabon alkawari (Sabon Alkawari), ta wurin mutuwarsa, domin fansar laifuffuka a ƙarƙashin farkon [...]