Koyarwar Littafi Mai-Tsarki

Sabon Alkawari mai albarka

Sabon Alkawari Mai Albarka Marubucin Ibraniyawa ya bayyana a baya yadda Yesu shine Matsakanci na sabon alkawari (Sabon Alkawari), ta wurin mutuwarsa, domin fansar laifuffuka a ƙarƙashin farkon [...]