ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ

ਯਿਸੂ: ਇੱਕ "ਬਿਹਤਰ" ਇਕਰਾਰ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ

ਯਿਸੂ: ਇੱਕ "ਬਿਹਤਰ" ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਚੋਲਾ "ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ. [...]

ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ

ਯਿਸੂ: ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਚਾ…

ਯਿਸੂ: ਪਵਿੱਤਰ, ਅਤੇ ਅਕਾਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ… ਇਬਰਾਨੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਵਜੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ - “ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ tingੁਕਵਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ [...]

ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ

ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨੇਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ!

ਯਿਸੂ ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਨੇਮ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ! ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ - “ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀ [...]

ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ

ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ!

ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੁਕਤੀ, ਕੇਵਲ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ! ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਕ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੇਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਜਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ - “ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਲੇਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ [...]

ਬਾਈਬਲ ਸਿਧਾਂਤ

ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ?

ਕੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਜਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਲਕਿਸਿਦਿਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੀ - “ਇਸ ਮਲਕਿਸਿਦਕ ਲਈ, ਸਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਅੱਤ ਮਹਾਨ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ [...]