Imfundiso yebhayibhile

Sisityebi 'kuKristu'

Sisityebi 'kuKristu' Ngezi ntsuku zephithiphithi kunye notshintsho, cinga ngento eyabhalwa nguSolomon- "Ukoyikwa kukaYehova kukuqala kobulumko, nokwazi kwaLowo ungcwele. [...]

Nceda ulandele kwaye usithande:
Imfundiso yebhayibhile

Kuthekani ngokulunga kukaThixo?

Kuthekani ngokulunga kukaThixo? “Sigwetyiwe,” sizisiwe kubudlelwane 'obulungileyo' noThixo ngokukholwa kuYesu Krestu - "Ke ngoko, sigwetyelwe nje ngokwaselukholweni, sinoxolo kuThixo ngayo iNkosi yethu uYesu. [...]

Nceda ulandele kwaye usithande:
Imfundiso yebhayibhile

Yintoni okanye oyithandayo?

Yintoni okanye oyithandayo? Kwileta kaPawulos eya kwabaseRoma, ubhala malunga netyala phambi koThixo woluntu lonke - "Kuba ityhilekile ingqumbo kaThixo ivela ezulwini, nxamnye nako konke ukungahloneli Thixo. [...]

Nceda ulandele kwaye usithande: