دکترین کتاب مقدس

ما در مسیح ثروتمند هستیم

ما در مسیح ثروتمند هستیم. در این روزهای سردرگمی و تغییر ، آنچه را که سلیمان نوشت - در نظر بگیرید - "ترس از خداوند آغاز حکمت است ، و دانش از مقدس است. [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
کلمات امید

آیا خدا به پناه شما تبدیل شده است؟

آیا خدا به پناه شما تبدیل شده است؟ در مواقع پریشانی ، مزمورها سخنان آسایش و امید بسیاری برای ما دارند. مزمور 46 را در نظر بگیرید - "خدا پناه و قدرت ما است ، یاری بسیار کمک کننده در حال حاضر [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
کلمات امید

در مسیح؛ جاودان of آسایش و امید ما

در مسیح؛ جاودان آسایش و امید ما در طی این زمان دشوار و پر استرس ، نوشته‌های پولس در فصل هشتم رومیان آسایش بسیار خوبی را برای ما فراهم می آورد. چه کسی غیر از پل می توانست چنین چیزی بنویسد [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
دکترین کتاب مقدس

خداوند از طریق فیض او می خواهد با ما ارتباط برقرار کند

به سخنان قدرتمند و دوست داشتنی که خدا از طریق پیامبر اشعیاء به فرزندان اسرائیل گفته است گوش دهید - "اما شما ، اسرائیل ، بنده من ، یعقوب که من انتخاب کردم ، فرزندان ابراهیم [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
کلمات امید

آیا شما سارقان و دزدان را دنبال خواهید کرد یا چوپان خوب؟

آیا شما سارقان و دزدان را دنبال خواهید کرد یا چوپان خوب؟ "خداوند چوپان من است. من نمی خواهم. او مرا مجبور می کند که در مراتع سبز بنشینم. او مرا در کنار آبهای ساکت هدایت می کند. [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
بی تفاوتی

اگر خدا را نپذیریم ، قلب های تاریک و ذهن های محروم را به ارث می بریم ...

اگر خدا را نفی کنیم ، ما به قلب های تاریک و ذهن های محروم میراث داریم ... در کیفر قدرتمند پولس از گناه بشر در برابر خدا ، او خاطرنشان می کند که همه ما بدون بهانه هستیم. او می گوید ما [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت:
دکترین کتاب مقدس

چه کسی یا چه کسی را می پرستید؟

چه کسی یا چه کسی را می پرستید؟ وی در نامه پولس به رومیان ، از گناهان پیش روی خدا برای همه بشر می نویسد: "زیرا خشم خدا از بهشت ​​بر علیه همه ناسپاسی ها نازل می شود. [...]

لطفا دنبال و ما دوست خواهید داشت: