دکترین کتاب مقدس

خانه خدا هستی؟

خانه خدا هستی؟ نویسنده عبرانیان ادامه می دهد: "بنابراین ، برادران مقدس ، شریک دعوتهای آسمانی ، رسول و کاهن اعظم اعتراف ما ، مسیح عیسی را ملاحظه کنید ، [...]

دکترین کتاب مقدس

بزرگترین رهایی جهان

بزرگترین رهایی جهان… در توصیف حضرت عیسی (ع) ، نویسنده عبرانیان ادامه می دهد - "از آنجا که کودکان از گوشت و خون شریک شده اند ، او نیز به همین ترتیب در همان امر سهیم بوده است ، که از طریق مرگ او ممکن است [...]

دکترین کتاب مقدس

عیسی با مرگ خود ، زندگی ابدی را خریداری و به ارمغان آورد

عیسی با مرگ خود ، زندگی ابدی را خریداری و به ارمغان آورد نویسنده عبرانیان در ادامه توضیح می دهد: "زیرا او دنیای آینده را که ما در مورد آن صحبت می کنیم ، تحت فرمان فرشتگان قرار نداده است. ولی [...]