دکترین کتاب مقدس

اما این مرد…

... اما این مرد... نویسنده عبرانیان به تمایز عهد قدیم از عهد جدید ادامه می دهد - «قبلاً گفته بود: «قربانی و قربانی، قربانی های سوختنی و قربانی های گناه، نه میل داشتی و نه می خواستی. [...]