دکترین کتاب مقدس

عیسی ، مانند هیچ کاهن اعظم دیگری نیست!

عیسی ، مانند هیچ کاهن اعظم دیگری نیست! نویسنده عبرانیان بیان می کند که حضرت عیسی (ع) چقدر با سایر کاهنان اعظم متفاوت است - "زیرا هر کاهنی اعظم که از میان انسان ها برداشته می شود ، در کارها برای مردان منصوب می شود. [...]