دکترین کتاب مقدس

عیسی: اعتراف امید ما…

نویسنده عبرانیان این سخنان دلگرم کننده را ادامه داد: "بیایید اعتراف امید خود را بدون تزلزل محکم نگه داریم، زیرا او که وعده داد وفادار است. و بیایید یکدیگر را در نظر بگیریم [...]

دکترین کتاب مقدس

اما این مرد…

... اما این مرد... نویسنده عبرانیان به تمایز عهد قدیم از عهد جدید ادامه می دهد - «قبلاً گفته بود: «قربانی و قربانی، قربانی های سوختنی و قربانی های گناه، نه میل داشتی و نه می خواستی. [...]