دکترین کتاب مقدس

اما این مرد…

... اما این مرد... نویسنده عبرانیان به تمایز عهد قدیم از عهد جدید ادامه می دهد - «قبلاً گفته بود: «قربانی و قربانی، قربانی های سوختنی و قربانی های گناه، نه میل داشتی و نه می خواستی. [...]

دکترین کتاب مقدس

میثاق مبارک

عهد جدید مبارک نویسنده عبرانی قبلاً توضیح داد که چگونه عیسی واسطه عهد جدید (عهد جدید) است ، با مرگ خود ، برای رستگاری گناهان تحت اول [...]

دکترین کتاب مقدس

عیسی به تنهایی ما را از بردگی ابدی و اسارت گناه آزاد می کند ...

عیسی به تنهایی ما را از بردگی ابدی و اسارت گناه آزاد می کند ... خوشبختانه ، نویسنده عبرانیان به طور تکان دهنده ای از میثاق قدیم تا میثاق جدید محوری - - "اما مسیح به عنوان کاهن اعظم آمد [...]