دکترین کتاب مقدس

میثاق مبارک

عهد جدید مبارک نویسنده عبرانی قبلاً توضیح داد که چگونه عیسی واسطه عهد جدید (عهد جدید) است ، با مرگ خود ، برای رستگاری گناهان تحت اول [...]

دکترین کتاب مقدس

عیسی به تنهایی ما را از بردگی ابدی و اسارت گناه آزاد می کند ...

عیسی به تنهایی ما را از بردگی ابدی و اسارت گناه آزاد می کند ... خوشبختانه ، نویسنده عبرانیان به طور تکان دهنده ای از میثاق قدیم تا میثاق جدید محوری - - "اما مسیح به عنوان کاهن اعظم آمد [...]

دکترین کتاب مقدس

آیین های عهد عتیق انواع و سایه هایی داشت. نشان دادن مردم به واقعیت جدید عهد جدید که در رابطه نجات بخشی با عیسی مسیح وجود دارد

آیین های عهد عتیق انواع و سایه هایی داشت. اشاره مردم به آینده واقعیت عهد جدید در رابطه نجات بخشی با عیسی مسیح نویسنده عبرانیان اکنون به خوانندگان خود نشان می دهد که چگونه میثاق قدیمی [...]