دکترین کتاب مقدس

ایمان در عصر کوید -19

ایمان به سن Covid-19 بسیاری از ما قادر به حضور در کلیسا در طول این بیماری نیستیم. ممکن است کلیساهای ما بسته باشند ، یا ممکن است حضور در آن احساس امنیت نکنیم. ممکن است بسیاری از ما چنین نداشته باشیم [...]