Mga doktrina sa Bibliya

…Apan kini nga Tawo…

…Apan kini nga Tawo… Ang magsusulat sa Mga Hebreohanon nagpadayon sa pag-ila sa daan nga pakigsaad gikan sa bag-ong pakigsaad – “Sa una nag-ingon, ‘Sakripisyo ug halad, mga halad-nga-sinunog, ug mga halad alang sa sala wala nimo tinguhaa, ni makaangkon ka. [...]