Doktrina ng Bibliya

…Ngunit ang Lalaking ito…

…Ngunit ang Taong ito… Ang sumulat ng Hebreo ay patuloy na nakikilala ang lumang tipan mula sa bagong tipan – “Nang una ay sinabi, 'Hain at handog, mga handog na susunugin, at mga handog para sa kasalanan ay hindi mo ninais, ni hindi mo ninais. [...]