หลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

…แต่ผู้ชายคนนี้…

…แต่ชายผู้นี้… ผู้เขียนฮีบรูยังคงแยกแยะพันธสัญญาเดิมจากพันธสัญญาใหม่ – “ก่อนหน้านี้กล่าวว่า 'เครื่องบูชาและเครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป ท่านไม่ได้ต้องการ [... ]

หลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

คุณออกมาจากเงามืดของธรรมบัญญัติสู่ความเป็นจริงของพันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณหรือไม่?

คุณออกมาจากเงามืดของธรรมบัญญัติสู่ความเป็นจริงของพันธสัญญาใหม่แห่งพระคุณหรือไม่? ผู้เขียนฮีบรูยังคงแยกแยะพันธสัญญาใหม่ (พันธสัญญาใหม่) จากพันธสัญญาเดิม [... ]

หลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

พระเยซูอยู่ในสวรรค์ในวันนี้ ทรงไกล่เกลี่ยเพื่อเรา...

พระเยซูอยู่ในสวรรค์ในวันนี้เพื่อไกล่เกลี่ยเพื่อเรา… ผู้เขียนฮีบรูให้แสงสว่างแก่การเสียสละที่ 'ดีกว่า' ของพระเยซู – “ดังนั้นจึงจำเป็นที่สำเนาของสิ่งต่าง ๆ ในสวรรค์ควรได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยสิ่งเหล่านี้ [... ]

หลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

พันธสัญญาใหม่ที่ได้รับพร

พันธสัญญาใหม่ที่ได้รับพร ผู้เขียนภาษาฮีบรูได้อธิบายก่อนหน้านี้ว่าพระเยซูทรงเป็นผู้ไกล่เกลี่ยพันธสัญญาใหม่ (พันธสัญญาใหม่) โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์เพื่อการไถ่บาปภายใต้ข้อแรก [... ]

หลักคำสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล

พระเยซูเพียงผู้เดียวทรงให้อิสระแก่เราจากการเป็นทาสนิรันดร์และเป็นทาสต่อบาป...

พระเยซูเพียงผู้เดียวทรงมอบอิสรภาพแก่เราจากการเป็นทาสชั่วนิรันดร์และเป็นทาสต่อบาป… โชคดี ที่ผู้เขียนฮีบรูเปลี่ยนจากพันธสัญญาเดิมสู่พันธสัญญาใหม่อย่างน่าตกใจด้วย – “แต่พระคริสต์เสด็จมาในฐานะมหาปุโรหิต [... ]