ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ທ່ານໄດ້ເຂົ້າພັກຜ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ?

ທ່ານໄດ້ເຂົ້າພັກຜ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າແລ້ວບໍ? ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການພັກຜ່ອນຂອງພຣະເຈົ້າ -“ ເພາະສະນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດກ່າວວ່າ: 'ມື້ນີ້, ຖ້າທ່ານຈະໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະອົງ, ຢ່າເຮັດໃຈຂອງທ່ານແຂງກະດ້າງ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ເຈົ້າເປັນເຮືອນຂອງພະເຈົ້າບໍ?

ເຈົ້າເປັນເຮືອນຂອງພະເຈົ້າບໍ? ນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ວ່າ“ ສະນັ້ນ, ອ້າຍນ້ອງທີ່ບໍລິສຸດ, ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເອີ້ນໃນສະຫວັນ, ພິຈາລະນາອັກຄະສາວົກແລະມະຫາປະໂລຫິດແຫ່ງການສາລະພາບຂອງພວກເຮົາ, ພຣະເຢຊູຄຣິດ, ຜູ້ທີ່ຊື່ສັດຕໍ່ພຣະອົງຜູ້ທີ່ແຕ່ງຕັ້ງ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ການປົດປ່ອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ…

ການປົດປ່ອຍທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ…ອະທິບາຍເຖິງພຣະເຢຊູ, ຜູ້ຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ -“ ໃນຂະນະທີ່ເດັກນ້ອຍໄດ້ກິນເນື້ອ ໜັງ ແລະເລືອດ, ພຣະອົງເອງກໍ່ໄດ້ແບ່ງປັນກັນ, ເພື່ອວ່າຜ່ານທາງຄວາມຕາຍ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ຖືກບັນທືກ, ສັກສິດ, ແລະປອດໄພ…ໃນພຣະຄຣິດຜູ້ດຽວ

ໃນການອະທິບາຍຂອງລາວກ່ຽວກັບວ່າພຣະເຢຊູແມ່ນໃຜ, ຜູ້ຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ວ່າ“ ສຳ ລັບທັງຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍລິສຸດແລະຜູ້ທີ່ຖືກເຮັດໃຫ້ສັກສິດທັງ ໝົດ ເປັນ ໜຶ່ງ ດຽວ, [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ພຣະເຢຊູຜ່ານຄວາມຕາຍຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຊື້ແລະ ນຳ ຊີວິດນິລັນດອນ

ພຣະເຢຊູຜ່ານການສິ້ນພຣະຊົນຂອງພຣະອົງ, ໄດ້ຊື້ແລະ ນຳ ຊີວິດນິລັນດອນນັກຂຽນຊາວເຮັບເລີສືບຕໍ່ອະທິບາຍວ່າ“ ເພາະວ່າພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ໂລກມາ, ຊຶ່ງພວກເຮົາເວົ້າໃນການເຊື່ອຟັງເທວະດາ. ແຕ່ວ່າ [... ]