د انجیل نظریه

د نړۍ لخوا کرکه لري ... مګر د تل لپاره د خدای لخوا مینه شوې!

د نړۍ لخوا کرکه لري ... مګر د تل لپاره د خدای لخوا مینه شوې! عیسی خپلو پیروانو ته مشورې ته دوام ورکړ - "'دا شیان زه تاسو ته حکم کوم ، چې تاسو یو بل سره مینه وکړئ. که نړۍ له تاسو کرکه کوي ، تاسو پوهیږئ چې دا کرکه لري [...]