Библийн сургаал

Есүс: бидний итгэл найдварыг хүлээн зөвшөөрөх...

Еврей номын зохиолч эдгээр урам зоригтой үгсийг үргэлжлүүлэв: “Бид итгэл найдвараа наминчлахдаа эргэлзэлгүйгээр барьцгаая, учир нь амласан Тэр итгэлтэй. Тэгээд бие биенээ авч үзье [...]

Библийн сургаал

Бурханы зөвт байдлын гавъяагаар дамжуулан шинэ, амьд зам руу орохын талаар юу хэлэх вэ?

Бурханы зөвт байдлын гавъяагаар дамжуулан шинэ, амьд зам руу орохын талаар юу хэлэх вэ? Еврей номын зохиолч уншигчдадаа Шинэ Гэрээний адислалд орохыг хүсч байгаагаа илэрхийлсэн – “Тиймээс, [...]

Библийн сургаал

Та нигүүлслийн Шинэ Гэрээний бодит байдалд хуулийн сүүдрээс гарч чадсан уу?

Та нигүүлслийн Шинэ Гэрээний бодит байдалд хуулийн сүүдрээс гарч чадсан уу? Еврейчүүдийг бичсэн хүн Шинэ Гэрээг (Шинэ Гэрээ) Хуучин Гэрээнээс ялгаж салгасаар байна [...]