Библийн сургаал

Ковид-19 насандаа итгэх итгэл

Ковид-19 насандаа итгэх итгэл Энэ тахлын үеэр бидний олонх нь сүмд оролцох боломжгүй байдаг. Манай сүмүүд хаалттай байж магадгүй эсвэл бид өөрсдийгөө оролцоод ирэхгүй байх магадлалтай. Бидний ихэнх нь байхгүй байж болно [...]

Библийн сургаал

Бурхны зөв шударга байдлын талаар юу хэлэх вэ?

Бурхны зөв шударга байдлын талаар юу хэлэх вэ? Есүс Христэд итгэх итгэлээр бид Бурхантай 'зөв' харилцаатай болсон. "Иймээс, итгэлээр зөвтгөгдсөний дараа бид Эзэн Есүсээр дамжуулан Бурхантай эвлэрсэн. [...]

Найдварын үгс

Бурхан таны хоргодох газар болсон уу?

Бурхан таны хоргодох газар болсон уу? Хүнд хэцүү үед Дуулал нь тайтгарал, итгэл найдварын олон үгийг агуулдаг. Дуулал 46-ыг үзье. "Бурхан бол бидний хоргодох байр, хүч чадал, бидний туслах тусламж юм [...]