Библийн сургаал

Та нигүүлслийн Шинэ Гэрээний бодит байдалд хуулийн сүүдрээс гарч чадсан уу?

Та нигүүлслийн Шинэ Гэрээний бодит байдалд хуулийн сүүдрээс гарч чадсан уу? Еврейчүүдийг бичсэн хүн Шинэ Гэрээг (Шинэ Гэрээ) Хуучин Гэрээнээс ялгаж салгасаар байна [...]

Библийн сургаал

Өнөөдөр Есүс тэнгэрт бидний төлөө зуучилж байна ...

Есүс өнөөдөр бидний төлөө зуучилж байгаа диваажинд байна ... Еврейчүүдийн зохиолч Есүсийн "илүү сайн" тахилыг гэрэлтүүлэв - "Тиймээс тэнгэр дэх зүйлсийн хуулбарыг эдгээрээр ариусгах хэрэгтэй байсан, [...]

Библийн сургаал

Адислагдсан Шинэ гэрээ

Адислагдсан шинэ гэрээ Еврейчүүдийн зохиолч өмнө нь Есүс хэрхэн үхсэнийхээ ачаар шинэ гэрээний (Шинэ Гэрээ) Зуучлагч болохыг тайлбарлаж, эхний үеийн зөрчлүүдийг гэтэлгэснийхээ төлөө тайлбарласан юм. [...]

Библийн сургаал

Зөвхөн Есүс л бидэнд мөнхийн боолчлолоос чөлөөлөгдөж, нүглийн боолчлолыг санал болгодог.

Зөвхөн Есүс бидэнд мөнхийн боолчлолоос чөлөөлөгдөх, нүглийн боолчлолоос чөлөөлөх боломжийг санал болгож байна ... Еврейчүүдийн зохиолч ерөөлтэйгөөр Хуучин Гэрээнээс Шинэ Гэрээг цочирдуулж, “Гэхдээ Христ Тэргүүн Тахилчаар ирсэн. [...]