Teagasg a ’Bhìobaill

Co-cheangal nuadh nan gràs

Co-cheangal nuadh nan gràs Tha sgrìobhaiche nan Eabhruidheach a' leantuinn — " Agus tha an Spiorad Naomh mar an ceudna a' toirt fianuis duinn ; oir an dèigh a ràdh, 'Se so an coimhcheangal a ni mi riu 'n an dèigh [...]