Teagasg a ’Bhìobaill

Co-cheangal nuadh nan gràs

Co-cheangal nuadh nan gràs Tha sgrìobhaiche nan Eabhruidheach a' leantuinn — " Agus tha an Spiorad Naomh mar an ceudna a' toirt fianuis duinn ; oir an dèigh a ràdh, 'Se so an coimhcheangal a ni mi riu 'n an dèigh [...]

Teagasg a ’Bhìobaill

… Ach an Duine seo…

… Ach an Duine seo… Tha sgrìobhadair Eabhraidh a ’leantainn le bhith ag eadar-dhealachadh an t-seann chùmhnaint bhon chùmhnant ùr -“ Ag ràdh roimhe, ‘Sacramaid agus ìobairt, ìobairtean-loisgte, agus ìobairtean airson peacaidh Cha robh thu ag iarraidh, agus cha robh agad [...]