Imfundiso Yebhayibheli

Sicebile 'kuKristu'

Sicebile 'kuKristu' Kulezi zinsuku zokudideka nokushintsha, cabanga ngalokho okwabhalwa nguSolomoni - “Ukwesaba uJehova kungukuqala kokuhlakanipha, nokwazi ngoyiNgcwele kunguku [...]

Sicela ulandele futhi usithande:
Imfundiso Yebhayibheli

Yini noma ukhonza bani?

Yini noma ukhonza bani? Encwadini kaPawulu eya kwabaseRoma, ubhala ngecala phambi kukaNkulunkulu wabo bonke abantu - “Ngoba ulaka lukaNkulunkulu lwembulwa ezulwini ezulwini nakho konke ukungamesabi uNkulunkulu [...]

Sicela ulandele futhi usithande: