Imfundiso Yebhayibheli

Ingabe niyindlu kaNkulunkulu?

Ingabe niyindlu kaNkulunkulu? Umbhali wamaHeberu uyaqhubeka “Ngakho-ke, bazalwane abangcwele, abahlanganyeli bokubizwa kwasezulwini, qaphelani uMphostoli noMpristi oMkhulu wesivumo sethu, uKristu Jesu, owayethembekile kuYena [...]