விவிலியக் கோட்பாடு

நீங்கள் கடவுளின் ஓய்வுக்குள் நுழைந்தீர்களா?

நீங்கள் கடவுளின் ஓய்வுக்குள் நுழைந்தீர்களா? எபிரேயரின் எழுத்தாளர் கடவுளின் 'ஓய்வு' பற்றி தொடர்ந்து விளக்குகிறார் - “ஆகையால், பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்வது போல்: 'இன்று, நீங்கள் அவருடைய குரலைக் கேட்டால், உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதீர்கள் [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

நீங்கள் கடவுளின் வீடு?

நீங்கள் கடவுளின் வீடு? எபிரேயரின் எழுத்தாளர் தொடர்கிறார் “ஆகையால், பரிசுத்த சகோதரர்களே, பரலோக அழைப்பின் பங்காளிகளே, நம்முடைய வாக்குமூலத்தின் அப்போஸ்தலரும் பிரதான ஆசாரியருமான கிறிஸ்து இயேசுவைக் கவனியுங்கள். [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

உலகின் மிகப்பெரிய விடுதலை…

உலகின் மிகப் பெரிய விடுதலை… எபிரேயரின் எழுத்தாளர் இயேசுவை விவரிப்பது தொடர்கிறது - “அப்படியானால், குழந்தைகள் மாம்சத்திலும் இரத்தத்திலும் பங்குகொண்டுள்ளதால், அவரும் அவ்வாறே பகிர்ந்து கொண்டார், மரணத்தின் மூலம் அவர் வரக்கூடும் [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

கிறிஸ்து தனியாக சேமிக்கப்பட்ட, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட மற்றும் பாதுகாப்பான…

கிறிஸ்துவில் தனியாக இரட்சிக்கப்பட்ட, பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட, பாதுகாப்பான… இயேசு யார் என்பதற்கான விளக்கத்தில், எபிரேயரின் எழுத்தாளர் தொடர்கிறார் “ஏனென்றால் பரிசுத்தமாக்குபவரும் பரிசுத்தமாக்கப்படுபவரும் அனைவருமே ஒன்று, அதற்காக [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

இயேசு தனது மரணத்தின் மூலம், நித்திய ஜீவனை வாங்கி கொண்டு வந்தார்

இயேசு தனது மரணத்தின் மூலம், நித்திய ஜீவனை வாங்கி கொண்டு வந்தார். எபிரேயரின் எழுத்தாளர் தொடர்ந்து விளக்குகிறார்: "தேவதூதர்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்து நாம் பேசும் உலகத்தை அவர் வரவில்லை. ஆனால் [...]