விவிலியக் கோட்பாடு

இயேசு இன்று நமக்கு மத்தியஸ்தம் செய்கிறார்…

இயேசு இன்று பரலோகத்தில் இருக்கிறார் ... எபிரேயரின் எழுத்தாளர் இயேசுவின் 'சிறந்த' தியாகத்தை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறார் - “ஆகையால், வானத்தில் உள்ள பொருட்களின் பிரதிகள் இவற்றோடு சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம், [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கை

ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட புதிய உடன்படிக்கை எபிரேயரின் எழுத்தாளர் முன்பு இயேசு எவ்வாறு புதிய உடன்படிக்கையின் (புதிய ஏற்பாட்டின்) மத்தியஸ்தராக இருக்கிறார் என்பதை விளக்கினார், அவருடைய மரணத்தின் மூலம், மீறுதல்களை மீட்பதற்காக. [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

நித்திய அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் பாவத்திற்கான அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் இயேசு மட்டுமே நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கிறார்…

நித்திய அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் பாவத்திற்கான அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் இயேசு மட்டுமே நமக்கு சுதந்திரம் அளிக்கிறார்… ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர், எபிரேயரின் எழுத்தாளர் பழைய உடன்படிக்கையிலிருந்து புதிய உடன்படிக்கைக்கு அதிர்ச்சியூட்டும் மையங்களை - “ஆனால் கிறிஸ்து பிரதான ஆசாரியராக வந்தார் [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

பழைய ஏற்பாட்டு சடங்குகள் வகைகள் மற்றும் நிழல்கள்; இயேசு கிறிஸ்துவுடனான ஒரு சேமிப்பு உறவில் காணப்படும் எதிர்கால புதிய ஏற்பாட்டு யதார்த்தத்திற்கு மக்களை சுட்டிக்காட்டுகிறது

பழைய ஏற்பாட்டு சடங்குகள் வகைகள் மற்றும் நிழல்கள்; இயேசு கிறிஸ்துவுடனான ஒரு சேமிப்பு உறவில் காணப்படும் புதிய ஏற்பாட்டு யதார்த்தத்தை எதிர்காலத்தில் சுட்டிக்காட்டுகிறது எபிரேயரின் எழுத்தாளர் இப்போது பழைய உடன்படிக்கையை எவ்வாறு தனது வாசகர்களுக்குக் காட்டுகிறார் [...]

விவிலியக் கோட்பாடு

யூதர்களும் வரவிருக்கும் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளும்…

யூதர்களும் வரவிருக்கும் அந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளும்… புதிய உடன்படிக்கையின் தனித்துவத்தை எபிரேயரின் எழுத்தாளர் தொடர்ந்து வெளிப்படுத்துகிறார் - “அந்த முதல் உடன்படிக்கை குறைபாடற்றதாக இருந்திருந்தால், எந்த இடமும் இருக்காது [...]