Dzidziso yeBhaibheri

Mwari arikukudana here?

Apo patinoramba tichifamba tichidzika muhoro yekutenda yakazadzwa netariro… Abrahama ndiye nhengo yedu inotevera – “Nokutenda Abrahama akateerera paakadanwa kuti abude akaenda kunzvimbo yaaizogamuchira. [...]

Dzidziso yeBhaibheri

Jesu…ARKO yedu

Munyori waVaHebheru anopfuurira kutipinza mu‘Horo’ yokutenda - “Nokutenda Noa, wakati anyeverwa pamusoro pezvinhu zvichigere kuonekwa, achitya Mwari, akagadzira areka yoruponeso. [...]