Dzidziso yeBhaibheri

Kutenda muzera reCovid-19

Kutenda muzera reCovid-19 Vazhinji vedu vatadza kuenda kuchechi panguva yedenda iri. Makereke edu anogona kuvharwa, kana kuti tirege kunzwa zvakanaka kuenda. Vazhinji vedu vanogona kunge vasina [...]

Ndapota kutevera uye kufanana nesu;
Dzidziso yeBhaibheri

Isu takapfuma 'muna Kristu'

Takapfuma 'muna Kristu' Mumazuva ano ekuvhiringidzika uye shanduko, funga zvakanyorwa naSoromoni - "Kutya Jehovha ndiko kutanga kwouchenjeri, uye kuziva Iye Mutsvene ndiko [...]

Ndapota kutevera uye kufanana nesu;
Dzidziso yeBhaibheri

Zvakadiniko nezve kururama kwaMwari?

Zvakadiniko nezve kururama kwaMwari? “Takaruramiswa,” kuunzwa muukama 'hwakaringana naMwari kuburikidza nokutenda muna Jesu Kristu - "Naizvozvo, zvatakaruramiswa nokutenda, isu tine rugare kuna Mwari kubudikidza naIshe wedu Jesu [...]

Ndapota kutevera uye kufanana nesu;
Mashoko eTariro

Mwari vava utiziro hwako here?

Mwari vava utiziro hwako here? Munguva dzekutambudzika, Mapisarema ane mazwi mazhinji ekunyaradza uye tariro kwatiri. Funga nezve Mapisarema 46 - "Mwari ndiye utiziro hwedu nesimba redu, irwo runyararo ruri mukati [...]

Ndapota kutevera uye kufanana nesu;
Dzidziso yeBhaibheri

Chii kana chaunonamata?

Chii kana chaunonamata? Mutsamba yaPauro kuvaRoma, anonyora pamusoro pemhosva pamberi paMwari wevanhu vese - "Nekuti kutsamwa kwaMwari kunoratidzwa kubva kudenga pamusoro pekusada umwari. [...]

Ndapota kutevera uye kufanana nesu;