Dzidziso yeBhaibheri

…Asi Murume uyu…

…Asi Murume uyu… Munyori waVaHebheru anoenderera mberi achisiyanisa sungano yekare nesungano itsva – “Akati kare: Zvibayiro nezvipiriso, zvipiriso zvinopiswa, nezvipiriso zvezvivi hamuna kuzvida, kana kuzvigamuchira. [...]