බයිබලීය ධර්මය

ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ විවේකයට ඇතුළු වී තිබේද?

ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ විවේකයට ඇතුළු වී තිබේද? හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා දෙවියන් වහන්සේගේ 'විවේකය' ගැන දිගින් දිගටම විස්තර කරයි. [...]

බයිබලීය ධර්මය

ඔබ දෙවියන්ගේ නිවසද?

ඔබ දෙවියන්ගේ නිවසද? හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා තවදුරටත් මෙසේ පවසයි. “එබැවින් ශුද්ධ වූ සහෝදරවරුනි, ස්වර්ගීය කැඳවීමේ හවුල්කරුවන් වන අපගේ පාපොච්චාරණයේ අපොස්තුළු තුමන් සහ උත්තම පූජකයා වන ක්‍රිස්තුස් යේසුස්ව සලකා බලන්න. [...]

බයිබලීය ධර්මය

ලෝකයේ ශ්‍රේෂ් greatest තම විමුක්තිය…

ලෝකයේ ශ්‍රේෂ් greatest තම විමුක්තිය… හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා වන යේසුස්ව විස්තර කරමින් තවදුරටත් මෙසේ පවසයි. “එසේ නම්, දරුවන් මස් හා රුධිරයෙන් පංගුකාරයන් වී ඇති හෙයින්, ඔහුත් ඒ හා සමානවම හවුල් වී ඇත. [...]

බයිබලීය ධර්මය

ක්රිස්තුස් වහන්සේ තුළ පමණක් ගැලවීම, විශුද්ධ කිරීම සහ සුරක්ෂිතභාවය

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ පමණක් ගැලවීම, විශුද්ධ කිරීම සහ සුරක්ෂිතභාවය… යේසුස් වහන්සේ කවුද යන්න පිළිබඳව ඔහු කළ පැහැදිලි කිරීමේදී හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා තවදුරටත් මෙසේ පවසයි. [...]

බයිබලීය ධර්මය

යේසුස් වහන්සේගේ මරණය තුළින් සදාකාල ජීවනය මිල දී ගෙන ඇත

යේසුස් වහන්සේ ඔහුගේ මරණය තුළින් සදාකාල ජීවනය මිල දී ගෙන ගෙන එයි. හෙබ්‍රෙව් ලේඛකයා තවදුරටත් මෙසේ පැහැදිලි කරයි. “මක්නිසාද ඔහු කථා කරන ලෝකය දේවදූතයන්ට යටත් කොට ඔහු පැමිණ නැත. නමුත් [...]