बाइबलीय शिक्षा

केवल साँचो आराम ख्रीष्टको अनुग्रहमा छ

केवल साँचो आराम ख्रीष्टको अनुग्रहमा छ हिब्रूहरूका लेखकले परमेश्वरको विश्रामको बयान गरिरहन्छन् - "किनकि उनले सातौं दिनको कुनै खास ठाउँमा बोलेका छन्। [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशूका कार्यहरू संसारको शुरूदेखि नै समाप्त भएका थिए

येशूका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै समाप्त भएका थिए। हिब्रूहरूका लेखकले यसप्रकार लेखेका थिए - “यसकारण, एउटा प्रतिज्ञा पनि उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने भएकोले, हामी डराऔं कि तिमीहरूमध्ये कसैलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन। [...]