बाइबलीय शिक्षा

येशू मात्र एक्लै हामीलाई अनन्त दासत्व र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहुन्छ ...

येशू मात्र एक्लै हामीलाई अनन्त दासत्व र पापको बन्धनबाट स्वतन्त्रता प्रदान गर्नुहुन्छ ... खुसीको कुरा, हिब्रूहरूका लेखक पुरानो करारबाट नयाँ करारमा विस्मयकारी रूपमा धुम्रपान गरिरहेका छन् - "तर ख्रीष्ट प्रधान पुजारीको रूपमा आउनुभयो [...]

इस्लाम

येशूको राज्य यस संसारको होइन ...

येशूको राज्य यस संसारको होइन ... चार दिनको लागि मरेपछि येशूले लाजरसलाई फेरि जीवित पार्नुभयो। येशूको चमत्कार देखेका केही यहूदीहरूले उहाँमाथि विश्वास गरे। तिनीहरू मध्ये केही, [...]

बाइबलीय शिक्षा

अमेरिका: पापमा मरेका र नयाँ जीवनको खाँचो परेको छ!

अमेरिका: पापमा मरेका र नयाँ जीवनको खाँचो परेको छ! येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभयो - "'हाम्रा मित्र लाजरस सुतिरहेछन्, तर म जानेछु ताकि ऊ उसलाई जगाउन सकूँ।'" तिनीहरूले जवाफ दिए - "" प्रभु, ऊ सुते भने [...]