बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं जिउँदो पानीको अनन्त फोहोराबाट पिउनुहुन्छ, वा पानी नभएको इनारको बन्धनमा हुनुहुन्छ?

के तपाईं जिउँदो पानीको अनन्त फोहोराबाट पिउनुहुन्छ, वा पानी नभएको इनारको बन्धनमा हुनुहुन्छ? जब येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सत्यको आत्माको बारेमा बताउनुभयो जुन उहाँले तिनीहरूलाई पठाउनुहुनेछ, तब उहाँ [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं भेडाको लुगामा ब्वाँसोको अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ?

के तपाईं भेडाको लुगामा ब्वाँसोको अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो मृत्यु हुनुभन्दा अघि येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई सान्त्वना दिइरहनुभयो: “मैले यी कुरा तिमीहरूलाई भनेको छु कि मेरो आनन्द तिमीहरूमा रहोस् र तिमीहरूको आनन्द। [...]

बाइबलीय शिक्षा

कुन भावनाले तपाईंलाई प्रभाव गरिरहेको छ?

कुन भावनाले तपाईंलाई प्रभाव गरिरहेको छ? येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई प्रोत्साहनका शब्दहरू दिइरहनुभयो - “'यदि तपाईं मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने, मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नुहोस्। म बुबालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले तपाईंलाई अर्को सहायक दिनुहुनेछ। [...]

इस्लाम

झूटा भविष्यवक्ताहरूले मृत्युको घोषणा गर्न सक्दछन्, तर केवल येशूले जीवनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ

झूटा भविष्यवक्ताहरूले मृत्युको घोषणा गर्न सक्दछन्, तर केवल येशूले जीवनको घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ येशूले मार्थालाई प्रकट गर्नुभयो कि उहाँ पुनरुत्थान र जीवन हुनुहुन्छ; ऐतिहासिक रेकर्ड जारी छ - "उनले उहाँलाई भने, 'हो प्रभु, [...]