बाइबलीय शिक्षा

येशू, कुनै अन्य प्रधान पुजारी जस्तै छैन!

येशू, कुनै अन्य प्रधान पुजारी जस्तै छैन! हिब्रूहरूका लेखक येशू अन्य मुख्य पूजाहारीहरू भन्दा कत्ति फरक छन् भनेर प्रस्तुत गर्दछन् - "किनकि पुरुषहरू बीचबाट छानिएका हरेक प्रधान पुजारीको निम्ति मानिसहरूमा नियुक्त हुन्छन्। [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशू अरू कोही जस्तो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ!

येशू अरू कोही जस्तो प्रधान पुजारी हुनुहुन्छ! हिब्रूहरूका लेखकले यहूदी विश्वासीहरूको ध्यान नयाँ करारको वास्तविकतामा परिवर्तन गरे र व्यर्थका रीतिथितिदेखि टाढा राखे। [...]

बाइबलीय शिक्षा

के तपाईं आफ्नै धार्मिकतामाथि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको धार्मिकता?

के तपाईं आफ्नै धार्मिकतामाथि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ कि परमेश्वरको धार्मिकता? हिब्रूहरूका लेखकले हिब्रू विश्वासीहरूलाई उनीहरूको आत्मिक 'विश्राम'तिर उक्साउँदै भन्छन् - "किनकि जसले उहाँ आफ्नो विश्राममा प्रवेश गर्नुभयो, उहाँ आफैं पनि रोकिनुभयो। [...]

बाइबलीय शिक्षा

केवल साँचो आराम ख्रीष्टको अनुग्रहमा छ

केवल साँचो आराम ख्रीष्टको अनुग्रहमा छ हिब्रूहरूका लेखकले परमेश्वरको विश्रामको बयान गरिरहन्छन् - "किनकि उनले सातौं दिनको कुनै खास ठाउँमा बोलेका छन्। [...]

बाइबलीय शिक्षा

येशूका कार्यहरू संसारको शुरूदेखि नै समाप्त भएका थिए

येशूका कार्यहरू संसारको उत्पत्तिदेखि नै समाप्त भएका थिए। हिब्रूहरूका लेखकले यसप्रकार लेखेका थिए - “यसकारण, एउटा प्रतिज्ञा पनि उहाँको विश्राममा प्रवेश गर्ने भएकोले, हामी डराऔं कि तिमीहरूमध्ये कसैलाई पनि त्यस्तो लाग्दैन। [...]