बायबलसंबंधी मत

येशू: "चांगल्या" कराराचा मध्यस्थ

येशूः “उत्तम” कराराचा मध्यस्थ “आता आपण ज्या गोष्टी बोलत आहोत त्यातील हा मुख्य मुद्दा आहे: आपल्याकडे असा मुख्य याजक आहे, जो सिंहासनाच्या उजवीकडे बसलेला आहे. [...]

बायबलसंबंधी मत

येशू: पवित्र आणि स्वर्गापेक्षा उंच…

येशू: पवित्र आणि स्वर्गापेक्षा उंच… इब्री लोकांचा लेखक येशू आपला मुख्य याजक म्हणून किती अद्वितीय आहे याबद्दल स्पष्टीकरण देत आहे - “कारण असा प्रमुख याजक आमच्यासाठी योग्य होता, जो आहे [...]

बायबलसंबंधी मत

येशू अनंतकाळचा मुख्य याजक आणि अधिक चांगल्या कराराची हमी आहे!

येशू अनंतकाळचा मुख्य याजक आणि अधिक चांगल्या कराराची हमी आहे! इब्री लोकांचा लेखक येशूच्या याजकीयपदी किती चांगला आहे हे व्यक्त करीत आहे - “आणि कारण तो होता [...]

बायबलसंबंधी मत

परिपूर्णता किंवा संपूर्ण तारण ख्रिस्ताद्वारेच प्राप्त होते!

परिपूर्णता किंवा संपूर्ण तारण ख्रिस्ताद्वारेच प्राप्त होते! लेवीयांच्या याजकगणांपेक्षा ख्रिस्ताचे याजकपद किती चांगले होते हे इब्री लोकांच्या लेखकाने स्पष्ट केले - “म्हणूनच जर लेवीय लोक परिपूर्ण होते तर [...]

बायबलसंबंधी मत

येशू आपला मुख्य याजक व शांतीचा राजा आहे काय?

येशू आपला मुख्य याजक व शांतीचा राजा आहे काय? इब्री लोकांच्या लेखकाने शिकवले की ऐतिहासिक मलकीसदेक हा ख्रिस्ताचा एक प्रकार आहे. [...]