Fotopampianarana ara-Baiboly

Iza no tadiavinao?

Iza no tadiavinao? Nankany am-pasana i Maria Magdalena rehefa napetraka tamin'ny hazo fijaliana i Jesoa. Rehefa avy nahatsapa fa tsy teo ny vatany dia nihazakazaka ary nilaza tamin'ny mpianatra hafa. Rehefa tonga izy ireo [...]