Fotopampianarana ara-Baiboly

Ho aminao anie ny fiadanana

Fiadanana ho aminareo no nanohizan'i Jesosy niseho tamin'ny mpianany taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty - “Ary tamin'izany andro izany tamin'ny harivan'ny andro voalohany amin'ny herinandro, rehefa voarindrina ny varavarana [...]