Fotopampianarana ara-Baiboly

Jesosy dia Andriamanitra

Jesosy dia Andriamanitra hoy Jesosy tamin'ny mpianany Tomasy - “'Izaho no làlana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahalala ahy ianareo dia ho nahalala izany [...]