Fotopampianarana ara-Baiboly

Manozona an'i Amerika ve Andriamanitra?

Manozona an'i Amerika ve Andriamanitra? Nolazain'Andriamanitra tamin'ireo Isiraelita ny zavatra nantenainy tamin'izy ireo rehefa niditra tao amin'ny tany nampanantenaina izy ireo. Henoy izay nolazainy taminy - "Ankehitriny dia hitranga, raha [...]