Fotopampianarana ara-Baiboly

Manozona an'i Amerika ve Andriamanitra?

Manozona an'i Amerika ve Andriamanitra? Nolazain'Andriamanitra tamin'ireo Isiraelita ny zavatra nantenainy tamin'izy ireo rehefa niditra tao amin'ny tany nampanantenaina izy ireo. Henoy izay nolazainy taminy - "Ankehitriny dia hitranga, raha [...]

Mba hanaraka na tahaka antsika:
Fotopampianarana ara-Baiboly

Inona sa iza no ivavahanao?

Inona sa iza no ivavahanao? Tao amin'ny taratasin'i Paoly ho an'ny Romana dia nanoratra momba ny meloka teo anatrehan'Andriamanitry ny olombelona rehetra izy: "Fa ny fahatezeran'Andriamanitra dia niseho avy any an-danitra manoloana ny ratsy rehetra [...]

Mba hanaraka na tahaka antsika: