Fotopampianarana ara-Baiboly

…Fa ity lehilahy ity…

… Fa io Lehilahy io… Mbola manavaka ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ny mpanoratra ny Hebreo – “Fa hoy Izy teo aloha: Ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra dorana ary ny fanatitra noho ny ota tsy mba sitrakao, sady tsy mba nanananao. [...]