ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ທ່ານ ກຳ ລັງຖືກຊັກຊວນແລະຖືກ ນຳ ພາໄປໃນທາງທີ່ຜິດຂອງພະເຈົ້າຂອງ 'kosmos' ທີ່ຖືກລົ້ມລົງນີ້ບໍ?

ທ່ານ ກຳ ລັງຖືກຊັກຊວນແລະຖືກ ນຳ ພາໄປໃນທາງທີ່ຜິດຂອງພະເຈົ້າຂອງ 'kosmos' ທີ່ຖືກລົ້ມລົງນີ້ບໍ? ພຣະເຢຊູສືບຕໍ່ອະທິຖານເພື່ອພຣະບິດາຂອງພຣະອົງ, ໂດຍກ່າວເຖິງສານຸສິດຂອງພຣະອົງ, ພຣະອົງໄດ້ກ່າວວ່າ: ຂ້ອຍເຮັດ [... ]

ຄຳ ສອນໃນພຣະ ຄຳ ພີ

ຖືກກຽດຊັງໂດຍໂລກ ... ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າຮັກນິລັນດອນ!

ຖືກກຽດຊັງໂດຍໂລກ ... ແຕ່ວ່າພຣະເຈົ້າຮັກນິລັນດອນ! ພຣະເຢຊູໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ ຄຳ ແນະ ນຳ ແກ່ພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ -“ 'ຂໍ້ ຄຳ ສັ່ງເຫລົ່ານີ້ທີ່ເຈົ້າສັ່ງພວກເຈົ້າໃຫ້ຮັກກັນ ຖ້າໂລກກຽດຊັງເຈົ້າ, ເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນກຽດຊັງ [... ]