ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಜೀಸಸ್: ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ನಿವೇದನೆ ...

ಇಬ್ರಿಯರ ಲೇಖಕನು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು - “ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲುಗಾಡದೆ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಗಣಿಸೋಣ [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ದೇವರ ಸದಾಚಾರದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು?

ದೇವರ ಸದಾಚಾರದ ಅರ್ಹತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಜೀವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೇಖಕನು ತನ್ನ ಓದುಗರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ - "ಆದ್ದರಿಂದ, [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಅನುಗ್ರಹದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ

ಅನುಗ್ರಹದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಬ್ರೂಸ್ ಲೇಖಕರು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ - “ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ, 'ಇದು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ...

…ಆದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ… ಹೀಬ್ರೂ ಲೇಖಕನು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾನೆ - “ಹಿಂದೆ ಹೇಳುವುದು, 'ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ, ದಹನಬಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಪದ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ?

ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ನೆರಳಿನಿಂದ ಕೃಪೆಯ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಹೀಬ್ರೂಗಳ ಬರಹಗಾರ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು (ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ) ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ [...]