ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಜೀಸಸ್: “ಉತ್ತಮ” ಒಪ್ಪಂದದ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ

ಜೀಸಸ್: “ಉತ್ತಮ” ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ “ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಹಾಯಾಜಕನಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾನೆ [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಜೀಸಸ್: ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ…

ಯೇಸು: ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ… ಇಬ್ರಿಯರ ಬರಹಗಾರನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ಯೇಸು ಎಷ್ಟು ಅನನ್ಯನೆಂದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ - “ಯಾಕಂದರೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಯಾರು [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಯೇಸು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜಾಮೀನುದಾರ!

ಯೇಸು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜಾಮೀನುದಾರ! ಇಬ್ರಿಯರ ಬರಹಗಾರನು ಯೇಸುವಿಗೆ ಪೌರೋಹಿತ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ - “ಮತ್ತು ಅವನು ಇದ್ದಂತೆಯೇ [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ!

ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ, ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೋಕ್ಷವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ! ಲೇವಿಯರ ಪೌರೋಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯರ ಬರಹಗಾರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದನು - “ಆದ್ದರಿಂದ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಲೆವಿಟಿಕಲ್ ಮೂಲಕವಾಗಿದ್ದರೆ [...]

ಬೈಬಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನೇ?

ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ರಾಜನೇ? ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೆಲ್ಕಿಜೆಡೆಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು 'ಪ್ರಕಾರ' ಹೇಗೆ ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯರ ಬರಹಗಾರನು ಕಲಿಸಿದನು - “ಈ ಮೆಲ್ಕಿಜೆಡೆಕ್, ಸೇಲಂ ರಾಜ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದ್ರಿ [...]