Bibelske lear

...Mar dizze man ...

... Mar dizze Man ... De skriuwer fan Hebreeërs bliuwt it âlde forboun te ûnderskieden fan it nije forboun - "Eartiids sizzende: 'Ofoffer en offer, brânoffers, en offer foar sûnde, jo hawwe net winske, noch hiest [...]