Bibelske lear

...Mar dizze man ...

... Mar dizze Man ... De skriuwer fan Hebreeërs bliuwt it âlde forboun te ûnderskieden fan it nije forboun - "Eartiids sizzende: 'Ofoffer en offer, brânoffers, en offer foar sûnde, jo hawwe net winske, noch hiest [...]

Bibelske lear

It sillige Nije Konvenant

It sillige nije konvenant De skriuwer fan 'e Hebreeërs lei earder út hoe't Jezus de Middeler is fan it nije ferbûn (Nij Testamint), troch middel fan syn dea, foar de ferlossing fan' e oertredings ûnder de earste [...]